SVERIGE: Bebis skadad – allvarlig händelse

2023 08 17

En allvarlig händelse på ett sjukhus har lett till en lex Maria-anmälan.

Det är i Kronobergs län som en besvärande incident har skett på ett sjukhus.

Det rör sig om ett misstag i förlossningsvården där problem uppstått vid ett kejsarsnitt vilket fått allvarliga konsekvenser.

Ett barn har fått en hjärnskada i samband med förlossningen på grund av ett sent kejsarsnitt.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Har anmälts

Händelsen har nu lex Maria-anmälts, och Region Kronoberg framhåller att brister i teamarbetet ledde till förlängd tid på kejsarsnittet, vilket i sin tur ledde till hjärnskadan.

– Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där ett kejsarsnitt kunde ha genomförts snabbare på ett av länets sjukhus, förklarar regionen.

“Kunde ha genomförts tidigare”

Vidare menar regionen att det i nuläget är svårt att bedöma eventuella konsekvenser av skadan.

Dock tycks barnet göra positiva framsteg i utvecklingen.

– Ett barn fick hjärnskada i samband med förlossning. Vid genomgång konstateras att kejsarsnitt kunde ha genomförts tidigare om teamarbete hade fungerat bättre.

Beroende av samarbete

Just på grund av vikten av samarbete när det kommer till riskförlossning arbetar kvinnokliniker i Sverige löpande med att reducera riskerna för skada.

Regionen menar nu att kliniken sett över sina rutiner och vidtagit förebyggande åtgärder för att se till att liknande händelser inte sker framöver.

– En riskförlossning är beroende av ett välfungerande teamarbete för att reducera riskerna för skada. Kvinnokliniken har under flera år arbetat målmedvetet för att åstadkomma detta.

Skyldiga att anmäla

I Sverige är vårdgivare skyldiga att anmäla händelser som antingen har medfört eller skulle kunna medföra allvarliga kroppsskador till Inspektionen för vård och omsorg.

En utredning sker sedan för att få klarhet i exakt vad det är som hänt, hur det har kunnat hända och ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt.

Foto: N. Jade

Text: Redaktionen