NY RAPPORT: Två grupper hotar Sverige

2023 03 08

Högerextremistiskt och islamistiskt motiverad terrorism utgör det främsta terrorhotet mot Sverige.

Det konstaterar Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) i sin helårsbedömning för 2023.

– Det främsta attentatshotet mot Sverige kommer under 2023 sannolikt från individer motiverade av en våldsbejakande högerextremistisk ideologi eller en våldsbejakande islamistisk ideologi, framhåller NCT.

Arbetsgruppen betonar att de flesta av terrorattentaten i västvärlden under de senaste åren har utförts av enskilda individer.

– De har inte sällan varit minderåriga som på digitala plattformar inspirerats och utvecklat attentatsavsikt och därefter planerat samt genomfört ett terrorattentat. Denna trend bedöms fortsätta även under 2023, står det i rapporten.

Trots hotbilden ändras inte den strategiska terrorhotnivån  i Sverige.

Den ligger dock kvar på förhöjd nivå – en trea på en femgradig skala.

Kort och lång sikt

Helårsbedömningen för 2023 baseras på en bedömning av attentatshot, rekrytering och radikalisering samt finansiering av våldsbejakande extremism och terrorism.

NCT är en permanent arbetsgrupp med personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen.

Gruppen har i uppgift att göra strategiska analyser av händelser, trender och tendenser inom terrorism.

NCT bedömer även hur terrorhotet mot Sverige och svenska intressen påverkas på kort och lång sikt.

Terrorhotnivån i Sverige

Hotnivåskalan består av fem nivåer där den lägsta nivån (1) är inget identifierat hot och den högsta (5) innebär ett mycket högt hot.

– Varje nivå har ett brett spektra, vilket innebär att variationer kan ske inom respektive nivå, framhåller NCT.

Terrorhotnivån i Sverige ligger på en trea.

Det innebär att det finns aktörer med både avsikt och förmåga – det vill säga att ett terrorattentat kan komma att ske. 

Hela skalan

Nivåstegen i hotnivåskalan är följande:

  1. Inget identifierat hot
  2. Begränsat hot
  3. Förhöjt hot
  4. Högt hot
  5. Mycket högt hot
 

Foto: J. Thungren Försvarsmakten

Text: Redaktionen