JUST NU: Ger besked om slöjförbud

2022 12 08

Under 2019 beslutade M- och SD-styret i Staffanstorps kommun om ett slöjförbud upp till årskurs sex. Även Skurups kommun gick fram med ett liknande förslag.  

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen sagt sitt.

Sveriges högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige säger nej till slöjförbud.

Det står klart efter att förvaltningsdomstolen meddelar att Staffanstorps kommuns överklagan avslås.

Saknar lagstöd

– Bestämmelsen i 1 kap. 6 § skollagen om att utbildningen vid skolor och förskolor med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell riktar sig till huvudmannen och avser hur denne ska bedriva verksamheten. Den utgör inte lagstöd för att införa begränsningar avseende klädesplagg som bärs av religiösa skäl. Det finns inte heller något annat lagstöd för att begränsa yttrandefriheten på det sätt som gjorts. Överklagandet ska därför avslås, framhåller domstolen.

“Ett utryck för religionsfrihet”

Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att huvudduk i många fall är ett utryck för religionsfrihet.

– Huvudduk kan bäras som uttryck för en kulturell sedvana. I många fall kan dock bärandet vara motiverat av religiösa skäl, t.ex. i enlighet med en sedvana inom islam. Att bära huvudduk kan således vara ett uttryck för religionstillhörighet och omfattas då av skyddet för yttrandefriheten. Bärande av sådan klädsel får därmed begränsas enligt vad som gäller för inskränkningar av yttrandefriheten.

Kommunernas beslut

Justitierådet Ulrik von Essen meddelar att kommunernas beslut kommer att upphävas efter dagens besked.

– Att begränsa rätten att bära huvudduk har effekter för enskilda och är därför en begränsning av yttrandefriheten. För att begränsningen ska vara tillåten måste den ha stöd i lag. Sådant lagstöd saknas i nationell rätt och därför ska kommunernas beslut upphävas, säger hon i ett pressmeddelande.

Riksdagen har tidigare avslagit förslag om slöjförbud.

Förvaltningsrätten har även kommit fram till samma slutsats.

Foto: 

Text: Redaktionen