Därför säger S-MP ja till undantag från månggiftesförbudet

2021 04 09

Socialdemokraternas och Miljöpartiets ja till undantag från förbudet mot utländska månggifte som väntas införas i Sverige får stöd från en rad tillfrågade aktörer.

Flera partier går emot S-MP-regeringen när det gäller totalförbud mot månggifte som ingåtts enligt utländsk lag. S-MP vill ha undantag i så kallade synnerliga skäl där ett förbud kan leda till allvarliga konsekvenser för en individ och många ställer sig frågan vad S-MP menar. I S-MP-regeringens förslag till riksdagen, den så kallade propositionen som lagts fram av justitieminister Morgan Johansson (S), framgår följande resonemang angående undantagen:

Enligt förslagstexten kan ett nekat erkännande få betydelse framför allt när det gäller makarnas inbördes ekonomiska förhållanden, till exempel kvinnans rätt till bodelning, underhåll eller arv.

S-MP-regeringen uttrycker i förslaget att syftet med förbudet är att skydda kvinnor mot att leva i äktenskap som är diskriminerande och inte är förenliga med kraven på likabehandling och S-MP vill även fortsättningsvis ha en mycket restriktiv syn på möjligheten till undantag.

Svaret på Moderaternas kritik om luddig text

Moderaterna kritiserar förslaget för att inte precisera vilka undantagsfallen är och S-MP för fram en förklaring kring detta i förslaget.

– En förutsättning för det generella erkännandeförbud som nu föreslås är att det inte kan förutses att det typiskt sett finns konsekvenser som motiverar ett undantag. Detta är det främsta skälet till att lagstiftaren tidigare valt att inte ange exempel på fall där det kan finnas synnerliga skäl. Varje sådant exempel leder lätt till att det uppfattas som ett typfall och därmed riskerar ventilens tillämpningsområde att bli bredare än avsett, menar S-MP-regeringen.

– Att en kvinna genom erkännandeförbudet inte längre kan få ekonomisk kompensation genom bodelning eller arv är inte i sig ett tillräckligt skäl för att tillämpa ventilen och erkänna äktenskapets rättsverkningar. I många fall kan individen klara sig ekonomiskt utan denna ersättning. När hon inte kan det så kan samhället eller hennes omgivning i övrigt ofta hjälpa till, anser regeringen som landar i att det får överlåtas på rättstillämpningen att avgöra när det finns synnerliga skäl, framgår det i S-MP-propositionen.

S-MP får stöd från flera aktörer

I S-MP-förslaget om undantag framhålls det att de flesta remissinstanserna säger ja till förslaget eller invänder inte emot det och till dessa hör bland annat Domstolsverket, Falu kommun, Helsingborgs tingsrätt, Migrationsverket, Skatteverket, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, Sveriges kristna råd och Sveriges advokatsamfund.

[forminator_poll id="2961"]