VAL 2022: Vill införa nytt krav för permanent uppehållstillstånd

2022 08 15

Socialdemokraterna vill införa språkkrav för permanenta uppehållstillstånd.

Det meddelar integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) och partisekreterare Tobias Baudin (S) på en gemensam pressträff.

Förslaget är ett av flera i ett reformpaket som syftar till att bryta segregationen i Sverige.

S vill bland annat införa åtgärder för att bryta bostadssegregationen, skärpa kvaliteten på SFI, ge mer resurser till idrotten i utsatta områden och öka det så kallade likvärdighetsbidraget för en mer jämlik skola.

– Det här är socialdemokratisk politik för att fler ska lära sig svenska. För att bryta bostadssegregation, för att fler ska kunna gå till jobbet och för att inte ytterligare generation ska gå förlorad, säger Tobias Baudin.

– Vi behöver en samlad offensiv för att bryta segregationen som sliter sönder vårt land. Steg för steg behöver vi bygga samhället starkt igen, kommenterar Anders Ygeman.

Stram migrationspolitisk och direktinskrivning av treåringar

Socialdemokraterna vill att Sveriges nuvarande migrationspolitik ska kvarstå.

Sverige ska ha en fortsatt ”stram migrationspolitik”, fastslår regeringspartiet i ett pressmeddelande som publicerades i samband med pressträffen.

– En stor invandring tillsammans med för dålig integration har lett till segregation, fattigdom och kriminalitet. Därför har vi lagt om migrationspolitiken till en av de stramaste i EU, skriver S. 

Socialdemokraterna vill även att treåringar ska direktinskrivas i förskolan om de har föräldrar som bott i Sverige under en kort tid.

– Om segregationen ska brytas så behöver alla barn få en bra start i livet och lära sig svenska. Därför ska det från tre års ålder vara obligatoriskt för hemkommunen att skriva in barn i förskolan som har bott i Sverige kort tid eller som har föräldrar som har bott i Sverige kort tid, framhåller Socialdemokraterna.

Övriga reformer i paketet

Så beskriver S sina nya reformer: 

 • Kraftfulla åtgärder mot boendesegregationen
  Boendesegregation har ökat kraftigt och förekommer i hela landet. Det har skapat en grogrund för utanförskap, ojämlika levnadsvillkor och kriminalitet. S vill införa ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att förvärva eller bygga fastigheter i utsatta områden, som genom långsiktighet kan bidra till att utveckla områden. S vill även införa ett investeringsstöd för att det ska kunna byggas fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Kommuner ska även ges bättre förutsättningar att driva en aktiv markpolitik för att bryta segregationen genom att införa en ny modern förköpslag och stärka kommunernas möjlighet att redan i detaljplan styra mot blandade bostadsområden.
 • Avveckla EBO-lagstiftningen
  Asylsökande ska inte längre ha möjlighet att själva välja var de ska bo. Vårt samhälle har ett ansvar att se till att vi kan ta hand om de asylsökande som kommer hit på bästa sätt och ge dem ett värdigt mottagande. Alla kommuner, även de välbeställda, ska ta sin del av ansvaret.
 • Skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring
  2008 införde Moderaterna ett av världens mest liberala regelverk för arbetskraftsinvandring. Det har fått allvarliga konsekvenser för vårt land. Socialdemokraterna vill därför kraftigt höja försörjningskravet vid arbetskraftsinvandring. S vill också införa en arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring och slopa möjligheten för personer som fått avslag på asylansökan att få ett uppehållstillstånd för arbete. S vill även skärpa straffavgifterna för arbetsgivare som använder sig av utländsk arbetskraft utan arbetstillstånd.
 • Fler ska lära sig svenska och få ett arbete
  Alla som kan ska jobba, både kvinnor och män. Barn ska ha goda förebilder och se båda sina föräldrar gå till jobbet. Att kombinera SFI eller svenska som andraspråk med yrkesutbildning kan korta den totala tiden i utbildning och därmed leda till att utrikes födda snabbare kommer i jobb. Fler ska få möjlighet att lära sig svenska och ett yrke samtidigt. Kombinationsutbildningarna ska därför fortsätta. S vill också individualisera etableringstillägget, så att drivkrafterna att delta i etableringen och att arbeta blir lika för kvinnor och män.
 • Ta tillbaka kontrollen över SFI
  Utbildningen i SFI ska hålla högre kvalitet så att invandrare snabbt kan lära sig svenska. Kontrollsystemet ska bli bättre och ett kommunalt språkansvar införas som förpliktigar kommunen att söka upp och motivera den som har rätt till SFI.
 • Införa aktivitetskrav i försörjningsstödet
  Alla som kan jobba ska jobba och bidra för att bli en del av samhället. S vill fortsatt satsa på bland annat utbildningsinsatser och insatser de som står långt ifrån arbetsmarknaden kan få möjlighet att få ett arbete. Men vi behöver även vidta kraftfulla åtgärder för att bryta mönstret där människor långvarigt lever på ekonomiskt bistånd.
 • Fortsätta investeringar i likvärdighetsbidraget för en jämlik skola
  Alla skolor ska vara bra skolor. Då behöver samhället ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling och mer resurser gå dit de behövs bäst – så att alla elever har möjlighet att klara skolan. Därför ska fortsatta investeringar göras i likvärdighetsbidraget och nya medel ska också omfatta gymnasieskolan. Fler elever ska få det stöd de behöver för att klara gymnasiet.
 • Ökade resurser till idrotten och fler idrottsledare i utsatta områden
  Vi ska inte ha ett samhälle där barn förpassas till gator och torg efter skoldagens slut där de kan plockas upp av kriminella gäng. Alla barn ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, oavsett storlek på föräldrarnas plånbok. Därför vill vi öka resurserna till idrottsrörelsen för att nå fler barn och unga. S vill skapa mer tid för lärande och rörelse under eftermiddagarna för barn i utsatta områden.
 • Källa: Socialdemokraterna

Foto: Socialdemokraterna

Text: Redaktionen