SVERIGE: Migrationsverket ryter ifrån

2023 02 22

Migrationsverket slår tillbaka hårt mot vad man kallar “missvisande uppgifter” om myndigheten.

Bakgrunden är en granskning i tidningen Fokus som pekar ut en rad problem inom Migrationsverkets arbete.

Det handlar bland annat om nyrekryteringar, beslut, språkförbistringar och otillåtna slagningar i register.

Ryter ifrån

På myndighetens hemsida ryter dock Migrationsverket ifrån mot flera av uppgifterna som man anser är “missvisande”.

Man anklagar tidningen för att ha förmedlat en “förenklad och felaktig bild”.

– Tidningen plockar uppgifter ur olika granskningsrapporter utan att ange hela bakgrunden, framhåller Migrationsverket i ett pressmeddelande.

"Blir missvisande"

En av uppgifterna gör gällande att en stor mängd tillstånd kopplat till anhöriginvandring 2017 skulle vara byggt på felaktigt beslutsunderlag.

Migrationsverket menar dock att Fokus utelämnat väsentliga siffror som visar behovet av utredning i de olika ärendena.

– Det blir naturligtvis missvisande, uttrycker myndigheten.

"Stämmer inte med innehållet"

Migrationsverket är också kritisk till vinklingen av myndighetens ansvar i samband med att kriget i Syrien bröt ut 2012 och den stora påfrestning som följde efter flyktingvågen 2015.

– Det stämmer att Migrationsverket under de exceptionella omständigheter som rådde hade svårt upprätthålla samma kvalitet i prövningen som under normala förhållanden. Det visar de kvalitetsuppföljningar myndigheten gjorde 2016 och 2017.

Myndigheten tillägger:

– I tidningen Fokus blir slutsatsen att runt hälften av besluten de här åren kan ha fattats på felaktiga grunder, vilket inte stämmer med innehållet i rapporterna.

Fick stora konsekvenser

Fokus granskning fick stora svallvågor och ledde bland annat till att Sverigedemokraterna kallade upp myndighetens generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Kort därefter offentliggjordes att generaldirektören lämnar sitt uppdrag, någonting som dock beslutades redan i december.

– Migrationsverket måste hålla sig till lagar och regler, både när det är till fördel och nackdel för den enskilde. En myndighet som har så pass känsliga uppgifter, och vars funktionssätt har så enorm påverkan på Sverige, måste ta sitt uppdrag på större allvar än vad som nu sker, sade SD:s migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling till SVT.

"Viktigt med granskning"

Enligt Migrationsverket har man haft ett system för att identifiera de brister som Fokus granskning pekat ut och vidta åtgärder.

I pressmeddelandet poängteras att detta inte lyftes fram i tidningens artikel, och därmed inte heller förutsättningarna som myndigheten jobbade under.

Även andra påståenden i tidningsartikeln är förenklat beskrivna och skulle kunna förklaras djupare. Medias granskning är viktig och missförhållanden ska belysas när de förekommer, skriver Migrationsverket.

– Lika viktigt är dock att granskningar av komplexa skeenden beskriver hela bilden och inte förenklar eller utelämnar centrala delar.

Foto: Migrationsverket

Text: Redaktionen