SVERIGE: Glatt hälsobesked för svenska folket

2022 11 17

Över 70 procent av befolkningen i Sverige upplever sig ha en god allmän hälsa.  

Det slår Folkhälsomyndigheten fast i den stora nationella befolkningsundersökningen, Hälsa på lika villkor.

Samtidigt finns det en stor skillnad mellan grupper. Faktorer som socioekonomi, kön och utbildning påverkar.

–  Det är fortsatt så att personer med högre utbildningsnivå i större utsträckning uppger att de har en god hälsa. Bland personer med förgymnasial utbildning uppger 60 procent att de har en god hälsa, jämfört med 80 procent av dem med eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivån är även kopplad till andra förutsättningar för hälsan, som till exempel arbete, ekonomi och boende, framhåller Folkhälsomyndigheten.

”Fortsatta insatser viktiga”

Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på FHM, drar både positiva och negativa slutsatser av resultatet i undersökningen.

– Det är positivt att så många i befolkningen upplever att de har en god hälsa. Samtidigt visar undersökningen att det fortfarande finns skillnader mellan olika grupper i samhället. För att uppnå det nationella folkhälsomålet om en god och jämlik hälsa i hela befolkningen är fortsatta insatser mycket viktiga. Det handlar om att stärka folkhälsan genom olika hälsofrämjande åtgärder och insatser för att förebygga sjukdomar, säger hon.

Fakta resultatet i nationella befolkningsundersökningen

Resultaten i undersökningen visar bland annat att:

- Andelen i befolkningen som är fysiskt aktiv i minst 150 minuter per vecka har ökat från 65 procent till 68 mellan år 2016 och 2022.

- Många vuxna motionerar regelbundet men sitter i övrigt still under stora delar av dagen. 25 procent av befolkningen, rapporterar att de sitter mer än 10 timmar per dygn.

- Andelen individer med fetma fortsätter att öka i befolkningen och ligger på 16 procent.

Om undersökningen

  • Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor har genomförts sedan år 2004.
  •  I år skickades den ut till 44 800 slumpmässigt utvalda personer från 16 år och uppåt, varav 16 791 personer svarade.
  • Det innebär en svarsfrekvens på 37,9 procent, vilket är lägre än tidigare.
  • Folkhälsomyndigheten bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete som syftar till att öka svarsfrekvensen.
  • Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: G. Vallet resp O. Sjöström

Text: Redaktionen