SPELMISSBRUK: Föräldrar pekas ut – myndighet kräver särskild insats

2022 12 22

Insatser behövs för unga som har föräldrar med spelproblem.

Den slutsatsen drar Folkhälsomyndigheten i en ny rapport.

Ungefär två procent i åldersgruppen 16-19 uppger att de har en förälder med spelproblem.

Gruppen uppvisar flera varningstecken. 

– Unga som har föräldrar med spelproblem mår sämre än andra unga. De uttrycker bland annat mer missnöje med sin psykiska och fysiska hälsa, stress, fritid, vänner och tro på framtiden. De har också överlag en sämre relation till sina föräldrar, skriver myndigheten.

Skolan är viktig

Skolan är det enda området där gruppen inte upplever någon skillnad jämfört med övriga personer i åldersgruppen.

– Skolan är en av flera viktiga arenor för att fånga upp och stödja dessa barn och unga. Samhället måste bli bättre på att upptäcka unga anhöriga till personer med spelproblem för att ge de insatser som passar, säger Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Kräver insatser

Efter resultatet av undersökningen föreslår Folkhälsomyndigheten riktade insatser mot unga som har en förälder med spelproblem.

Folkhälsomyndigheten föreslår följande:

- Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska behov av information och stöd hos barn som bor varaktigt med en vuxen som har spelproblem uppmärksammas

- Insatser bör göras inom till exempel skola, socialtjänst och föreningsliv för att identifiera och uppmärksamma behovet hos dessa unga

- Även medvetenheten om spelproblem behöver öka bland vuxna personer som möter unga

Föräldrar har viktig roll

Folkhälsomyndigheten betonar även att föräldrar utgör en viktig roll.

Myndighetens rapport visar att  enbart 33 procent av 16–19-åringarna som har en förälder med spelproblem upplever att deras föräldrar lyssnar på dem, jämfört med 70 procent bland övriga unga.

En liknande skillnad noteras när det gäller att kunna be sina föräldrar om hjälp,  samt i avseende att känna uppmuntran och stöd från sina föräldrar.

– Vi vet att en god och nära relation till föräldrarna kan fungera som en skyddsfaktor för att förebygga spelproblem bland unga. En viktig generell åtgärd är därför att stärka föräldrar i sin roll och förebygga spelproblem bland vuxna, säger Jessika Spångberg.

Fakta spelproblem Sverige

Ungefär 3–4 procent av Sveriges befolkning 16–84 år har någon grad av spelproblem.

Riskabelt spelande förekommer hos:

- 6 procent av männen och 1 procent av kvinnorna 16–84 år

- 5 procent i åldersgruppen 16–29 år (högst andel) och 2 procent i åldersgruppen 65–84 år (lägst andel)

- 4 procent av personer med förgymnasial eller gymnasial utbildning och 2 procent av dem med eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25–84 år.

- Män är överrepresenterade i alla grader av spelproblem

Bland unga förekommer riskabelt spelande bland:

- 3 procent i årskurs 9 (5 procent bland pojkar och 1 procent bland flickor)

- 4 procent i årskurs 2 i gymnasiet (7 procent bland pojkar och 0 procent bland flickor)

- 130 000 personer delar hushåll med någon som har ett problemspelande. 40 000 av dessa är barn

Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: E. McClean

Text: Redaktionen