Nya lagar i dag – Berör mobiltelefoner, hundar och nedskräpning med mera

2022 01 01

Satsningar på bättre täckning för mobiltelefoner för tågresenärer och böter om man kastar fimpar på marken är innebörden av några av de nya lagar som blir verklighet i dag.

En rad nya lagar träder i kraft i Sverige i dag den 1 januari 2022 och det rör allt ifrån nya verktyg för polisen i kampen mot brottsligheten till satsningar på läkemedel till djur.

Pålitligare mobiluppkoppling

En av de nya lagarna är tänkt att hjälpa de som använder mobiltelefoner när de är ute och reser i tågtrafiken.

Från och med i dag kan företag som förbättrar den mobila uppkopplingen för resenärer i fjärrtågstrafiken få statligt stöd.

Post- och telestyrelsen ansvarar för beslut kring stödet och bland annat vilka järnvägslinjer som stödet ska gälla för.

800 kronor i böter

En annan omtalad lag som blir verklighet är att det blir förbjudet att kasta cigarettfimpar, godispapper, tuggummi och annat mindre skräp på marken och det gäller såväl gator och torg som skogen och naturen. Om man slänger skräp på andra platser utomhus än i papperskorgar och dylikt så kan man få böter på 800 kronor från och med i dag.

Hjälpa skattebetalarna

Det blir även möjligt att ta ut avgifter för producenter för att täcka skattebetalarnas och allmänhetens kostnader för hantering av avfall som skräpar runt. Med andra ord ökar producenternas ansvar för varorna som de säljer inte ligger och skräpar ned runt om i Sverige.

HBTI-satsning

En annan satsning som genom lag blir verklighet i dag är att öka trivseln och stärka hälsan för hbtqi-personer, det vill säga homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer och intersexuella personer.

Lagändringen går ut på att förbättra förutsättningarna för mötesplatser för hbtqi-personer både fysiskt och digitalt.

Särskild prioritering läggs på unga respektive äldre.

Ökad chans att stoppa brott

Bland de nya lagarna återfinns även flera lagar kopplade till polisen.

1 december infördes en lag som innebär att polisen kan göra husrannsakan för att söka efter vapen, explosiva varor och dylikt i gemensamma utrymmen vid flerbostadshus. Syftet är att motverka våldsbrott.

Gynnar cykelmotion

För att öka cykelpendlingen införs idag på nyårsdagen en skattelättnad för förmån av att använda cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren för privat bruk. Cykelförmån behöver bara tas upp till beskattning till den del värdet överstiger 3 000 kronor per år.

Detta gäller både vanliga cyklar och elcyklar förutsatt att förmåns­erbjudandet gäller hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen.

Satsning på läkemedel för djur

Sveriges politiker har även beslutat att öka hjälpen till sjuka djur. Detta ska ske genom bättre uppföljning av läkemedel för djur. Öppenvårdsapoteken ska lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten vid expedieringar av recept som avser läkemedel för djur. Detta gör att bland annat Statens Jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt får ökad möjlighet till uppföljning och tillsyn. Dessutom ska apotekspersonal omfattas av tystnadsplikt även när de expedierar läkemedel för djur.

Många nya lagar

Här följer en sammanställning av en rad viktiga nya lagar som blir verklighet i dag 1 januari 2022 eller under andra halvåret 2021. I slutet av listan finns en länk till regeringens hemsida där man kan läsa om varje ny lag och förordning i detalj.

Arbetsmarknadsdepartementet
Långsiktig styrning av länsstyrelsernas arbete mot mäns våld mot kvinnor
Jämställdhetsmyndighetens uppdrag stärks
Genomförande av visselblåsardirektivet ger skydd för personer som rapporterar om missförhållanden
Stärkta förutsättningar för mötesplatser för hbtqi-personer
Målgruppen för arbetsmarknadsutbildning breddas
Stöd för nystartsjobb får lämnas för längre tid för de som har fyllt 55 år
Lagar och förordningar med anledning av coronapandemin
Karensdag och krav på läkarintyg vid sjukdom återinförs för deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
Antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas tillfälligt
Tillfälliga lättnader för företagare i arbetslöshetsförsäkringen förlängs
 
Finansdepartementet
Ny skattelättnad för cykelförmån införs
Särskilda skatteregler för personaloptioner utvidgas och förenklas
Krav på klimatdeklaration för nya byggnader införs
Ett förenklat upphandlingsregelverk
Lagar och förordningar med anledning av coronapandemin
Reklamskatten avskaffas helt
 
Försvarsdepartementet
Nya regementen inrättas
Ny reglering om behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
Försvarets radioanstalts internationella samarbete tydliggörs
 
Infrastrukturdepartementet
Avgift för ansökan om virkesupplag tas bort
Tydligare regler för när inrikestransporter som utförs av utlandsetablerade åkerier är tillåtna
Åtgärder för att åstadkomma säkrare vägar
Nytt statligt stöd införs för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik
Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs
Förenklade regler för elledningar som används för delning av energi och laddinfrastruktur för fordon
 
Justitiedepartementet
Ny befogenhet att göra husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål
Kraven skärps på de som bedriver säkerhetskänslig verksamhet
Aggressionsbrott kriminaliseras
Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer
Möjligheterna att använda tidiga förhör utökas
Utökade möjligheter att avgöra mål utan huvudförhandling
En myndighet för psykologiskt försvar inrättas
Stärkt skydd för hyresgäster i utsatta situationer
En mer modern, jämlik och ändamålsenlig föräldraskapsrättslig reglering
Bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar
Straffrabatten slopas för unga myndiga vid allvarlig brottslighet
Ett starkare skydd för väljare vid röstmottagning
 
Kulturdepartementet
Public Service-avgiften sänks
Ett läsråd inrättas vid Statens kulturråd
 
Miljödepartementet
Regeringsprövning av kalkstenstäkter
Straffansvar införs för ringa nedskräpningsförseelse m.m.
Åtgärder för en hållbar användning av engångsplast
 
Näringsdepartementet
Otillbörliga handelsmetoder förbjuds mellan företag inom jordbruks- och livsmedelskedjan
Större möjlighet att delegera uppgifter till kontrollorgan inom ekologisk produktion
 
Socialdepartementet
Tillståndskravet för personlig assistans kan inte längre kringgås
Bestämmelsen om indragning av underhållsstöd ändras
Bättre uppföljning av läkemedel för djur
Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen
Garantinivån i sjukersättning och aktivitetsersättning höjs
Bostadstillägget till pensionärer höjs
Höjt bostadstillägg till personer med sjuk- eller aktivitetsersättning
Möjligheten att få garantipension utbetald till EES och Schweiz samt till Förenade kungariket förlängs ytterligare
Justerad beräkning av avgifter enligt socialtjänstlagen
Kliniska prövningar av humanläkemedel
Undantag i sjukförsäkringen vid inställd vård eller rehabilitering
Ökad trygghet för den som kallas in att arbeta vid behov
Tydligare regler vid deltidssjukskrivning
Underhållsstödet höjs för barn som är sju till och med tio år
Lagar och förordningar med anledning av coronapandemin
Lagen respektive förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs
Covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängs
Lagen respektive förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs
Rätt till statlig ersättning vid skada orsakad av vaccin mot covid-19
Fortsatt undantag från bedömningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningärenden vid uppskjuten vård eller rehabilitering
 
Utbildningsdepartementet
Bättre studiestöd högre upp i åldrarna
Möjligheterna att få statsbidrag för utbildning för lärare i yrkesämnen utökas
Mälardalens högskola blir Mälardalens universitet
Akademiker ska få lättare att ställa om till läraryrket
Ett bidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan införs
Lagar och förordningar med anledning av coronapandemin
Möjlighet till fler än ett högskoleprov under samma kalenderhalvår införs
 
Utrikesdepartementet
Sekretess införs för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden hos den kommission som ska granska arbetet med att uppnå frigivning av två svenska medborgare utomlands

Läs mer om de nya lagarna och förordningarna här på regeringens webbsida.

Foto: L Chouette, V Grabarczyk, B Yurasits