Migrationsverket går ut med datum – stor förändring gällande invandring

2023 11 14

Riksdagen har beslutat om skärpta villkor för anhöriginvandring i Sverige.

Nu meddelar Migrationsverket att förändringarna kommer att träda i kraft inom kort – närmare bestämt den 1 december.

Skärpningarna i villkoren för anhöriginvandring innebär bland annat att uppehållstillstånd på grund av anknytning får vägras om någon av makarna eller samborna är under 21 år.

Tidigare var åldersgränsen 18 år. Ett syfte med höjningen är att förhindra tvångsäktenskap för unga vuxna, uppger Migrationsverket.

Möjlighet begränsas 

En annan förändring är att möjligheten att undantas från försörjningskravet kommer att begränsas för alternativt skyddsbehövande.

– I dag gäller försörjningskravet för den gruppen bara om ansökan om familjeåterförening görs senare än tre månader efter att anknytningspersonen beviljats uppehållstillstånd. Nu blir det i stället så att försörjningskravet för alternativt skyddsbehövande ska gälla från första dagen, skriver Migrationsverket.

Återgång till gamla regler

Ytterligare en förändring träder i kraft den 1 december. Möjligheten för barn och vissa vuxna att beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständig­heter kommer att tas bort.

Det kommer i stället krävas synnerligen ömmande omständigheter. Migrationsverket ska även göra skillnad i bedömningen mellan barn och vuxna.

För barn krävs inte att omständigheterna har samma allvar och tyngd som för en vuxen.

– Det är på ett sätt en återgång till den ordning som gällde 2005-2014, men samtidigt har det hänt saker under de tio år som gått som har en betydelse för våra bedömningar, som exempel kan nämnas att barnkonventionen har blivit lag och att det tillkommit praxis från Migrationsöverdomstolen, säger Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket.

Fakta

Flykting: Om man har välgrundade skäl att frukta förföljelse i sitt hemland räknas man som flykting och får flyktingstatus - en internationell statusförklaring som grundar sig på regler i Genèvekonventionen och EU:s skyddsgrundsdirektiv.

Alternativt skyddsbehövande: Andra skäl att få uppehållstillstånd kan till exempel vara att man riskerar att drabbas av tortyr, dödsstraff eller skadas i en väpnad konflikt. Då får man status som alternativt skyddsbehövande - en internationell statusförklaring som grundar sig på bestämmelserna i EU:s skyddsgrundsdirektiv.

Källa: Migrationsverket

Foto: Migrationsverket

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen