Läkare i blåsväder – ställde krav på kvinna med huvudduk

2024 01 30

En läkare på en vårdcentral i Uppsala begärde att en kvinna skulle ta av sig sin huvudduk i samband med ett läkarbesök.  

Nu anser Diskrimineringsombudsmannen, DO, att Region Uppsala ska betala 70 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Enligt DO har inte läkaren lämnat en rimlig förklaring till varför kvinnan behövde ta av sig klädesplagget.

– DO anser därför att vårdcentralen har diskriminerat kvinnan, framhåller förvaltningsmyndigheten i ett uttalande.

Läkarens förklaring

När kvinnan besökte vårdcentralen sökte hon vård för en kroppsdel som inte täcktes av huvudduken.

Hon ifrågasatte därför läkarens begäran.

Läkaren vidhöll dock sitt krav och uppgav att hon ”behövde se hela kroppen”.

Enligt Region Uppsala ställde läkaren kravet eftersom hon ansåg att hon behövde se hela patienten.

– För att säkerställa en hel hudkostym, framhåller regionen.

DO köper inte förklaringen.

– Det är viktigt att alla som söker vård känner en trygghet i att de kommer bli behandlade på ett icke-diskriminerande sätt.

– Ovidkommande undersökningar eller annan osaklig behandling riskerar att leda till att vissa personer kan dra sig för att söka vård. Det behöver DO givetvis agera mot.

Det säger Sandra Danowsky, som är jurist på DO:s processenhet.

Här är DO:s begäran

- DO begär att Region Uppsala ska betala 70 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan

- Regionen har till den 12 februari att ta ställning till kravet

-  Därefter kan DO komma att lämna in stämningsansökan till tingsrätten

Fakta Läkarförbundets etiska regler

- Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta.

- Läkaren ska besinna vikten av att skydda människoliv och får aldrig vidta åtgärder som syftar till att påskynda döden. Läkaren får inte heller på något sätt medverka vid dödsstraff, tortyr eller andra grymma och omänskliga handlingar.

- Läkaren ska efter bästa förmåga bistå människor i medicinsk nödsituation.

- Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, sträva efter att utveckla sina kunskaper och färdigheter, efter bästa förmåga utveckla och förmedla kunskap till gagn för patienter och hälso- och sjukvårdens utveckling samt påtala brister i verksamheten.

- Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på patientens rätt att bestämma över sig själv.

- Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande.

- Läkaren får inte inleda ett sexuellt förhållande med en patient eller på annat sätt utnyttja en vårdrelation till en patient i egennyttigt syfte.

- Läkaren ska inte utan undersökning eller annan tillräcklig kunskap om patienten ge råd eller behandling.

- Läkaren ska vid behov anlita annan sakkunskap. Läkaren ska även tillmötesgå patientens rimliga önskemål att få tillfråga annan läkare.

- Läkaren ska vid forskning på människor värna deras säkerhet och personliga integritet samt öppet och sanningsenligt redovisa resultat.

- Läkaren ska respektera patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och möjliga behandlingsalternativ. Läkaren ska om möjligt i behandlingen utgå från samtycke samt respektera patientens vilja att avstå från att få information.

- Läkaren ska iakttaga tystlåtenhet om all information rörande enskild patient, såvida det inte äventyrar patientens väl.

- Läkaren ska i utlåtande endast styrka sådant som har saklig och professionell grund och åtskilja detta från annan information, vars sanningshalt inte kan bedömas.

- Läkaren som handlar på uppdrag av tredje part ska försäkra sig om att patienten har detta klart för sig.

- Läkaren ska bemöta sina kollegor respektfullt och så långt möjligt undvika att undergräva kollegors relationer till patienten.

- Läkaren ska söka vård vid sjukdom som kan påverka yrkesutövningen samt vid sådan sjukdom hos kollega stödja kollegan att söka vård.

- Läkaren ska i sin gärning bidra till att medicinska resurser används på bästa sätt till gagn för patienterna. Läkaren ska aldrig medverka till otillbörlig prioritering av enskilda patienter eller patientgrupper eller till att ge dem otillbörlig ekonomisk eller annan fördel.

- Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär och inte utföra annan undersökning och behandling än vad som är medicinskt motiverat. Ersättningen ska anpassas efter prestationens art och omfattning.

- Läkaren ska avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning.

Källa: Läkarförbundet

Foto: S. Bughdaryan

Text: Redaktionen


BEKRÄFTAR: Ryska bombplan över Finland

2024 06 20

Fyra ryska stridsflyg har kränkt Finlands luftrum.

Händelsen inträffade utanför staden Lovisa den 10 juni.

Nu kommer nya uppgifter om incidenten.

Två ryska bombplan och två stridsflyg uppges ha befunnit sig i finländskt luftrum i ungefär fyra minuter.

Det rapporterar Finlands public service-kanal Yle med hänvisning till nya uppgifter från Gränsbevakningsväsendet i Finland.

Vidare framgår det att vädret var klart när kränkningen inträffade.

Därmed har väderförhållanden inte påverkat de ryska planen.  

– Varken väder eller annan flygtrafik har enligt utredningen kunnat göra det svårt för de ryska planen att hålla sig på sina rutter, rapporterar Yle.

Utreder intrånget

Gränsbevakningsväsendet fortsätter att utreda händelsen.

Under torsdagen har myndigheten föreslagit att utredningen av fallet ska begränsas, rapporterar Hufvudstadsbladet.

– Gränsbevakningsväsendet har föreslagit till åklagaren att förundersökningen begränsas. Det här eftersom det blivit uppenbart att de misstänkta varken kan identifieras eller nås för att åtalas, framhåller tidningen.

"Mycket allvarligt"

Finlands försvarsminister Antti Häkänen har kommenterat den ryska kränkningen.

–  Vi förhåller oss mycket allvarligt till den misstänkta territoriekränkningen och utredningen av den inleds omedelbart, framhöll ministern kort efter händelsen.

Andra gången på kort tid

Det är inte första gången som ryska stridsplan gör intrång i finskt luftrum.

En liknande incident inträffade i augusti 2022. Då befann sig två ryska jaktplan i det finska luftrummet över Finska viken.

Foto: Vitaly V. Kuzmin

Text: Redaktionen


SMHI flaggar för kraftigt oväder – drar in över Sverige

2024 06 20

Rikliga nederbördsmängder och oväder är på väg in över Sverige.

Många sitter som på nålar när väderprognoserna för midsommarafton trillar in.

Och just fredagen ser ut att bli mestadels torrt i större delen av Sverige, i alla fall under dagen.

Däremot utesluts inte regn i södra och västra Götaland på kvällen – och på midsommardagen brakar ovädret loss rejält med stora mängder regn som drar in från sydväst.

Det beskedet ger SMHI i sin senaste prognos på torsdagen.

Tre län pekas ut: "Kraftiga skurar"

Enligt SMHI kommer regnovädret att slå mot södra delarna av landet.

Det är framför allt tre län som det riskerar att bli riktigt blött i.

– Främst i Skåne, Halland och Kronoberg kan inbäddade skurar bli kraftiga och rikliga nederbördsmängder väntas lokalt, framhåller SMHI:s meteorolog Lars Magnus Joelsson i ett uttalande.

Väderappen Klart flaggade under gårdagen för regnmängder på uppemot 36 millimeter i flera delar av Skåne på lördag. Den prognosen har på torsdagen sjunkit betydligt, men likt SMHI delar man uppfattningen om att det kommer att regna ordentligt under midsommarnatten.

Norra Sverige på söndag

Även om lördagens regnväder slår till mot södra Sverige innebär det inte att resten av landet kommer undan.

Det dröjer bara lite längre.

– På söndagen är det norra Sveriges tur att beröras av ett nederbördsområde som drar in från väster, understryker Lars Magnus Joelsson.

Regnet blir dock inte lika massivt som i söder.

– Måttliga nederbördsmängder väntas i samband med detta, tillägger meteorologen.

Glädjebeskedet: Värmen gör comeback

När regnet väntas falla under lördagen blir det inte heller några höga temperaturer. Mellan 12-17 grader i berörda områden är vad man kan förvänta sig.

Men den som längtar efter värmen behöver inte misströsta.

Redan om några dagar är sommartemperaturerna tillbaka.

Under nästa vecka ser ett högtryck ut att etablera sig över landet och varm luft drar in, menar Lars Magnus Joelsson.

– Särskilt fram emot mitten av veckan ser vädret ut att bli klart, lugnt och varmt.

Foto: N. Sharafutdinov

Text: Redaktionen