Utfärdar varning – område i Sverige kan bli konflikthärd

2023 09 16

Ett forskningsinstitut ser norra Sverige som ett möjligt konfliktområde.

Det är forskningsinstitutet Sipri som pekar ut Kirunaområdet som en potentiell konflikthärd.

Anledningen handlar om det ökade intresset för Arktis.

Jakten på resurser, en ökad militär närvaro och olika satsningar menar forskningsinstitutet innebära risk för olika former av konflikter i området.

Det råder lokal oro för exploateringen av Kiruna, och utvecklingen väntas fortsätta i en problematisk riktning.

Långsiktiga konsekvenser

Utvecklingen kan få långsiktiga konsekvenser om det inte sköts rätt, menar Sipri.

– Europa, nämligen Per Geijer-fyndigheten och invigningen av Spaceport Esrange, som kommer att påbörja uppskjutningar av små satelliter under 2024.

– Dessa saker är viktiga för utvecklingen i EU och Sverige, men om inte den på planeras på rätt sätt så kan de spilla över till lokala sociala och miljömässiga konflikter och få långsiktiga konsekvenser.

Pekar ut Kiruna

I rapporten från Sipri lyfts hela Arktis fram som ett område för potentiella konflikter, och Kiruna pekas ut som ett exempel.

– Även om Arktis kan tillhandahålla råvaror och utöka rymdkapaciteten så kan de sociala och miljömässiga konsekvenserna också bli betydande.

– Utvinningen av resurser kan också leda till konkurrerande mark- och resursanspråk 

med ursprungsbefolkningar.

Allt fler ansökningar

I en rapport från Svenska Samernas Riksförbund presenteras flera argument och tillvägagångssätt för att bromsa framfarten av industriprojekt i bland annat renskötselområden.

– Ansökningarna om att få exploatera mineraltillgångar har ökat det senaste decenniet. Gruvbranschen talar om ökad internationell konkurrens, inte minst från Kina, och om ett krympande tidsfönster då en exploatering i Sverige alltjämt är lönsam.

Behövs mer

Riksförbundet framhåller att mer behöver göras för att skydda samerna.

– EU-rätten är direkt tillämplig i svensk domstol. Den innehåller emellertid inga rättsregler som tar sikte på urfolkens rättigheter.

Foto: M. König

Text: Redaktionen