Storbank reviderar prognos – då nås räntetoppen

2023 04 25

Två tuffa år väntar för svenska hushåll.

Den bedömningen gör Swedbank i sin nya konjunkturrapport.

Storbankens ekonomer flaggar för att räntetoppen kommer att nås i juni i år.

Då beräknas Riksbanken höja styrräntan till hela 4 procent, enligt Swedbanks färska prognos.

–  De svenska hushållens köpkraft pressas av den höga inflationen. Förra året minskade köpkraften med nästan 190 miljarder kronor enbart på grund av prisökningarna, och vi räknar med att den kommer fortsätta minska med ungefär lika mycket till.

– Hushållens räntekostnader har fördubblats och vi räknar med att de kommer göra så ytterligare en gång i år. Detta gör att köpkraften kommer urholkas ytterligare, vilket gör tydliga avtryck på svensk ekonomi, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson. 

Tillväxtprognosen justeras

Swedbank lämnar prognosen för den svenska tillväxten 2023 oförändrad. Tillväxten väntas krympa med 1,1 procent.

Tillväxtprognosen för 2024 revideras ner, från 0,9 till 0,3 procent.

Swedbank flaggar även för att arbetslösheten väntas stiga under nästa år.

Banken bedömer att den stiger till 8,6 procent under 2024.

– Svenskarna är högt belånade. Ungefär 60 procent har rörlig ränta på sina bolån och ytterligare cirka 15 procent har bolån som ska omförhandlas inom ett år, och därför räknar vi med en svagare utveckling i Sverige jämfört med andra länder. Det innebär att köpkraften och tillväxten kommer försvagas ytterligare under året, säger Mattias Persson. 

Då sänks räntan igen

Swedbanks analytiker räknar således med två tuffa år.  Den höga inflationen pekas ut som den bidragande orsaken. 

–  Företagens ökade kostnader, och därmed fallande marginaler, innebär att priserna fortsätter att stiga för konsumenterna. Kronförsvagningen är ytterligare en faktor som driver på inflationen, särskilt för livsmedel, skriver banken.

Chefekonom Mats Persson bedömer att svenska folket kan få se räntesänkningar först under 2024.

– Med en hög inflation, som faller långsamt kommer Riksbanken fortsätta att höja räntan i närtid. Vi räknar med att styrräntan når sin topp på 4 procent i juni. Nästa år väntas Riksbanken genomföra en rad räntesänkningar om sammanlagt 125 punkter vilket slutligen ger en styrränta på 2,75 procent mot slutet av 2024.

Foto: Swedbank

Text: Redaktionen