JUST NU: Region anmäler sig själva – allvarlig upptäckt efter operation

2022 12 01

Region Blekinge lex Maria-anmäler sig själva efter att en operationsduk upptäckts i en patients bukhåla efter en operation.

Efter en avslutade bukkirurgi upptäckte sjukhuspersonalen att en operationsduk saknades.

En stund senare gjordes en allvarlig upptäckt.

–  Efter en röntgen visade sig operationsduken vara kvar i patientens bukhåla, rapporterar SVT Nyheter.

Behövdes sövas ner igen

Efter upptäckten behövde patienten återigen sövas ner och en ny operation inleddes. Operationsduken kunde sedermera tas bort från patientens bukhåla.

Den nya operationen krävde att patienten återigen fick narkos och buken öppnades igen.

Narkosbehandlingen och det upprepade ingreppet beräknas öka risken för infektion och andra komplikationer. Det ökar även risken för allvarlig vårdskada.

– Region Blekinge anmäler därför händelsen enligt lex Maria, framhåller SVT.

Tre kriterier

Enligt föreskrifter från Socialstyrelsen respektive IVO innebär en allvarlig vårdskada att patienten fått bestående skada, att skadan har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller att patienten har avlidit.

– Med vårdskada avses enligt patientsäkerhetslagen lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården, uppger sjukvårdsaktörerna.

Fakta lex Maria

- En anmälan enligt lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom enligt patientsäkerhetslagen.

- Anmälan ska vara IVO tillhanda snarast efter inträffad händelse.

- Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.

- Om vårdskadan är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla den till IVO.

- Utredningen av en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska ha en omfattning som anpassas efter händelsens karaktär.

Källa: Vårdhandboken

Arkivoto: R. Catabay

Text: Redaktionen