Explosionsrisk i Sverige – misslyckad Natoinsats

2023 05 26

I slutet av april skulle två minor i Göteborgs skärgård avlägsnas från havsbotten.

Sverige tog hjälp av Nato.

Försvarsalliansens stående minröjningsstyrka kallades in.

Men uppdraget misslyckades, rapporterar GP.  

Endast en av två minor kunde avlägsnas. Den ena minan kunde inte identifieras. Enligt Svenska marinen har minan sjunkit ned i bottensedimentet eller försvunnit på annat sätt. 

Därmed kvarstår Sjöverkets förbud mot ankring och dykning på platsen.

Stor sprängradie

Förbudet infördes med rekommendation av Försvarsmakten.

Om den kvarvarande minan skulle explodera skulle det få stora konsekvenser.

Det berättar Melina Westerberg, kommunikationschef på Marinen.

– Det kan innebära fara, säger hon till GP och tillägger:

– Det är dock ingen fara att passera med båt på ytan. Fara uppstår först om man sätter ett ankare i minan. Om den skulle sprängas är själva riskområdet väldigt stort och kan vara en till två kilometer. 

Melina Westeberg bekräftar att Sjöfartsverkets varning kommer att kvarstå. Den kommer endast att tas bort när området är helt säkrat.

– Vi tar det säkra före det osäkra, säger hon till GP.

Tusentals minor i svenskt vatten

Försvarsmakten uppskattar att det finns mellan 30 000 och 50 000 minor i svenska vatten, rapporterar P4 Göteborg.

Det flesta av minorna lämnas kvar på havets botten.

Roger Edfors, minröjningsexpert på Marinen, förklarar varför i en intervju med radiokanalen.

– Det är en nästa oöverstiglig uppgift att ta sig ann alla minor. Vi har fått välja att upprätta ett prioriteringssystem och ta bort de minor som i första hand kan utgöra en fara för tredje man.

Hundratusentals minor

Totalt fälldes ungefär 175 000 minor i Östersjön och Västerhavet under första och andra världskriget.

För ett år sedan bedömde Försvarsmakten att cirka 50 000 av dessa finns kvar.

Längs Sveriges kust är det främst i Södra Kvarken, i området mellan Skagen och svenska fastlandet samt i Öresund som en större mängd minor kan förekomma.

– Minorna är inte farliga där de ligger, nedsjunkna i dyn. Dock kan man inte utesluta risker i samband med undervattensarbeten och fiske när de av misstag påverkas och kanske lyfts, framhåller Försvarsmakten.

Så ska du agera

Så här bör du agera om  träffar på en misstänkt mina eller oexploderad ammunition till sjöss:

- Om föremålet har kommit upp på båten, spärra av så stort område som möjligt från det.

- Om föremålet befinner sig utanför relingen och det går med hänsyn till besättningens säkerhet ska det återföras till havet. Notera positionen och boja ut platsen.

- Går det inte att återföra föremålet till sjön, ska fartyget manövreras till lovart om fyndet. Besättningen ska inte vistas nära eller i vindriktningen av fyndet.

- Om föremålet befinner sig ombord i utrymmen under däck ska arbetet avbrytas och utrymmet tillslutas.

- Kontakta JRCC (Joint Rescue Coordination Centre) på VHF kanal 16 eller ring SOS Alarm 112.

Källa: Försvarsmakten

Foto: Jonas Helmersson Försvarsmakten

Text: Redaktionen