Medborgarskapstest i Finland – så gör Sverige

2023 10 16

Finland planerar att införa ett medborgarskapstest.

Det uppger landets inrikesminister Mari Rantanen till Yle.

Personer som söker medborgarskap i Finland kommer i framtiden behöva klara av att svara rätt på ett antal frågor för att få sin ansökan beviljad.

Testet kommer att bestå av allmänbildande frågor om finländskt beslutsfattande, kultur och historia, rapporterar Yle.

– De övriga nordiska länderna är på väg åt samma håll, säger inrikesminister Rantanen till public service-kanalen.

Sverige kan följa

Danmark har sedan flera år tillbaka haft ett medborgarskapstest för de som ansöker om danskt medborgarskap.

Norge införde ett liknande test för några år sedan.

Sverige har i dag inte något medborgarskapstest, men regeringen och SD har öppnat för ett införande.

I september gav man en utredare i uppdrag att föreslå ”vilka ytterligare kun­skaper om det svenska sam­hället och svensk kultur som ska krävas för att förvärva med­borgarskap”.

– Medborgar­skapet represen­terar det formella med­lem­skapet i det svenska sam­hället och har stor betydelse, både rättsligt och sym­boliskt. Genom att skärpa kraven för att förvärva med­borgar­skap höjs också med­borgar­skapets värde.

–  Utred­ningen som vi nu till­sätter är därför en viktig del i regeringens arbete med att stärka det svenska med­borgar­skapet. Föränd­ringarna är också ett viktigt led i regeringens arbete med att främja inte­gra­tionen, kommenterade migrations­minister Maria Malmer Stenergard (M).

Föreslår följande åtgärder

Den finska regeringen vill även skärpa andra villkor för medborgaskapet.

Statsminister Petteri Orpos regering vill förlänga kravet  på hur länge man ska ha bott permanent i Finland för att kunna bli medborgare – från fem till åtta år.

Avslutningsvis planerar man att ställa högre krav på språkkunskaper. 

Så vill den svenska regeringen göra

Sveriges regering och samarbetspartiet SD har gett en utredare i uppdrag att:

- föreslå ett krav på längre hemvist i Sverige för att förvärva medborgarskap,

- föreslå vilka ytterligare kun­skaper om det svenska sam­hället och svensk kultur som ska krävas för att förvärva med­borgarskap,

- föreslå ett krav på egen­försörjning för att förvärva med­borgarskap,

- föreslå ett skärpt krav på heder­ligt levnadssätt för att förvärva medborgarskap,

- ta ställning till om det bör införas ett krav på medborgar­skaps­samtal, avläg­gande av lojalitets­förklaring eller liknande ceremoni­ellt inslag som ska utgöra slut­punkt i pro­cessen att förvärva medborgarskap,

- ta ställning till om förfarandet för prövning av barns befrielse av med­borgarskap bör ändras, och

- lämna nödvändiga författ­nings­förslag.

Uppdraget ska redo­visas senast den 30 september 2024.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet resp Finish Government

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen