ELKRISEN: Flera satsningar 2023 – regeringen ger besked

2023 01 02

Regeringen har fattat beslut om årets regleringsbrev för de statliga myndigheterna som verkar inom energiområdet.

I regleringsbrevet framgår årets direktiv för Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Statens energimyndighet.

– Regeringen lägger nu om den svenska energipolitiken för att trygga energiförsörjningen på både kort och lång sikt. Myndigheterna som verkar inom energiområdet har en central roll i det långsiktiga arbetet med att säkra ett robust elsystem. Genom uppdragen i regleringsbreven kan vi inrikta arbetet och stärka prioriterade områden, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

En av de viktigaste uppgifterna tilldelas Svenska kraftnät.

Myndigheten får i uppdrag att utvidga transmissionsnätet till att även omfatta Gotland. 

– En robust elförsörjning till Gotland är viktigt ur ett totalförsvarsperspektiv. En ny förbindelse är också nödvändig för att möjliggöra en nödvändig elektrifiering, framhåller regeringen.

Svenska kraftnät ska redovisa teknikval samt tidplan för det fortsatta arbetet senast den 29 september 2023.

Myndigheten ska även redovisa och bedöma uppnådda resultat av de aktiviteter som har genomförts för verksamheterna transmissionsnät och systemansvar.

– Redovisningen ska särskilt beskriva åtgärder som stärker leveranssäkerheten på kort och lång sikt, inklusive upphandling av planerbar elproduktion, betonar regeringen.

Satsning på kärnkraft

Energimyndigheten tilldelas tio olika uppdrag.

Fyra av dessa ingår i Tidöavtalet mellan regeringen och SD.

Bland annat ska 50 miljoner kronor gå till forskning och innovation om kärnkraft.

– I detta ingår bland annat forskning om strålsäkerhet samt öronmärkta medel till forskning som bidrar till att minska miljöpåverkan under hela livscykeln från solcellssystem, skriver regeringen.

Minskad energianvändning

Regeringen avser även att investera i insatser för ökad energieffektivisering och minskad energianvändning.

Särskilt fokus riktas mot en minskad användning av el och gas – drygt 300 miljoner kronor ska disponeras för energieffektiviseringsåtgärder i småhus.

Fler snabbladdningsstationer

Avslutningsvis meddelar regeringen att de kommer att förlänga och utöka satsningen på publika snabbladdningsstationer i anslutning till större vägar.

– Samtidigt påskyndar regeringen elektrifieringen av tunga lastbilar genom ytterligare satsningar på regionala elektrifieringspiloter, framhåller Mia Widell, presschef hos Ebba Busch, i ett pressmeddelande.

Foto: Armin Dröge

Text: Redaktionen